วรรณคดี

วรรณคดี หมายคือ วรรณกรรมหรืองานประพันธ์ที่ยกย่องกันว่าดี มีประโยชน์ แล้วก็มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในยุครัชกาลที่ 6

วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้คนอ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะสมแก่การให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากว่า สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงมากขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

วรรณคดีมุขปาฐะ  เป็น วรรณคดี แบบที่เล่ากันมาปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น ดนตรีพื้นเมือง นิทานชาวบ้าน บทเพลงเล่น

วรรณคดีราชสำนัก หรือ วรรณคดีลายลักษณ์  เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย

วรรณคดีในภาษาไทย

 • วรรณคดี เป็น วรรณกรรมหรืองานด้านการเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีประโยชน์ และก็มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในยุครัชกาลที่ 6
 • วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์เศร้าโศก มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่เพราะ เหมาะสมแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เนื่องจากว่า สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงมากขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

วรรณคดีในภาษาไทย

วรรณคดีในภาษาไทย ตรงกับคำว่า “Literature ในภาษาอังกฤษ” โดยคำว่า Literature ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาติน มีความหมายว่า การศึกษา ระเบียบปฏิบัติของภาษา ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีความหมายหลายประเภท ดังต่อไปนี้

อาชีพการประพันธ์

งานประพันธ์ในยุคใดยุคหนึ่ง งานประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ และก็คนอ่านทั่วๆไป สำหรับในภาษาไทย วรรณคดี ปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีชมรม วันที่ 23 ก.ค. พุทธศักราช 2457 โดยสื่อความหมายเป็น หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี นั้นเป็นมีการใช้ภาษาอย่างดี มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งด้านศิลป์การใช้คำ ศิลปะการใช้โวหารและก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และก็ภาษานั้นบอกความหมายเด่นชัด ทำให้เกิดการโน้มน้าว

อารมณ์คนอ่านให้คล้องตามไปด้วย กล่าวง่ายๆเป็น เมื่อผู้อ่าน อ่านแล้วทำให้เกิดความรู้สึกปลื้มปิติ ตื่นเต้นดื่มด่ำ หนังสือเล่มใดอ่านแล้วมีอารมณ์เฉยๆไม่ซาบซึ้งประทับใจแล้วก็ทำให้น่าเบื่อนับว่าไม่ใช่วรรณคดี หนังสือที่ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจดังกล่าวนี้จะต้องเป็นความรู้สึกฝ่ายสูง เป็นส่งผลให้เกิดอารมณ์ความนึกคิดในทางที่ดีงาม ไม่ชักจูงในทางที่ไม่ดี

การศึกษาวรรณคดีโดยวิเคราะห์ตามประเภท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

 • วรรณคดีคำสอน
 • วรรณคดีศาสนา
 • วรรณคดีนิทาน
 • วรรณคดีลิลิต
 • วรรณคดีนิราศ
 • วรรณคดีเสภา
 • วรรณคดีบทละคร
 • วรรณคดีเพลงยาว
 • วรรณคดีคำฉันท์
 • วรรณคดียอพระเกียรติ
 • วรรณคดีคำหลวง
 • วรรณคดีปลุกใจ