ความหมายของศิลปะ

ศิลป์ เป็นคำที่สื่อความหมายอีกทั้งกว้างแล้วก็จำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ ทรรศนะของนัก ปราชญ์แต่ละคน และก็ความศรัทธาแนวความคิด ในแต่ละยุค แต่ละยุค มีความต่างกัน หรือสุดแต่ว่า จะนำศิลป์ไปใช้ ในวงการที่กว้างใหญ่ หรือจำกัดเช่นไร แต่ว่าจากทรรศนะของปราชญ ทั้งหลายแหล่จะ มีความคิดเห็นว่าศิลป์มีคุณสมบัติ ที่เป็นตัวร่วม สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เป็น การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ประสบการณ์ ความสวยสดงดงามการเห็นแจ้ง เครื่องหมาย ความเกิดเรื่องราวหรือ เรื่อง ก็ล้วนแล้วแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรร หรือสร้างสรรค์ ขึ้นทั้งหมด ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยพอเพียงจะบอกความหมายของศิลป์ในแนวกว้างๆได้ดังต่อไปนี้

ศิลป์ เป็น สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก สติปัญญา ความนึกคิดแล้วก็หรือ ความงามดังนี้จะกล่าว โดยรวม ก็คือ ศิลป์ จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ

  1. มีความงาม
  2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
  3. มีความคิดสร้างสรรค์

เหตุที่จำกัดวงอยู่เฉพาะผลผลิตของมนุษย์ อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่า ในบรรดา สัตว์โลกร่วมกัน มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวซึ่งสามารถ สร้างสื่อ สำหรับในการ ทำความเข้าใจด้วยกันเหมาะสมที่สุด และก็การดำเนิน ชีวิตก็มีการปรับปรุง ไปเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์ ยกย่องความเป็นสัตว์โลกของตัวเอง ว่าเป็นจำพวกที่เหนือกว่า สัตว์โลกชนิดใด

ด้วยเหตุดังกล่าว รูปร่างลักษณะหรือ ผลงาน ประดิษฐ์ จากสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ผลงานของคนเรา แล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มี ความ สลับซับซ้อน มีความสวยงาม มีรูปทรงแปลกตา ถึงแม้ มนุษย์ จะมีความชื่นชมแต่ว่าก็ไม่ ยอมรับว่าสำเร็จงานศิลปะ แต่ว่าถ้าหากมนุษย์ ใช้ความบันดาลใจ จากสิ่งพวกนั้น มาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ นับได้ว่าเป็นศิลป์ แต่จะเป็น ศิลป์บริสุทธิ์ (Fine Art) หรือศิลปปรับใช้ (Applied Art) หรือไม่นั้น ก็ขึ้นกับจุดมุ่งหมาย สำหรับการสร้าง

คำนิยามของศิลปะ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลป์ว่า ศิลปะ เป็น ฝีมือ ความสามารถทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีรศรี (C. Feroci) ศิลปินชาวอิตาเลียนผู้มาวางรากฐาน การศึกษาศิลปะยุคใหม่ในประเทศไทย ได้นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะเป็นงาน อันเป็นความพากเพียรของผู้คน ซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายาม ด้วยมือแล้วก็ความคิด และก็ยังมีคำนิยามของศิลปะที่น่าสนใจรวมทั้งถูกใช้อ้างอิง อย่างแพร่หลาย ในตอนนี้ ที่ปรากฎตามหนังสือ รวมทั้งเอกสารต่างๆดังจะยกตัวอย่าง พอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้

ศิลป์ เป็น การเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the imitation of nature) การตีความจากคำนิยามนี้ ธรรมชาติ นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจ ให้แก่ ศิลปินสำหรับในการสร้างงาน คำนิยามนี้ว่าศิลป์เป็น การเลียนแบบธรรมชาติ เป็น คำนิยาม ที่ถือกันว่าดั้งเดิมที่สุดซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C.) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นผู้ตั้งขึ้น เป็นการทำให้เห็นว่า ธรรมชาติอาจเปรียบได้ดังแม่บทสำคัญ ที่มีต่อศิลปะ