วัฒนธรรมการกินทางภูมิภาคเหนือ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอันเป็นลักษณธของแต่ละสังคมในการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอดงามความเป็นระเบียงเรียบร้อยความกลมเกลียวความก้าวหน้าซึ่งคนส่วนใหญ่ยอกรับว่าเป็นสิ่งดีงามโดยการสร้างเป็นกฏเกนเป็นแบบแผนเพื่อนำไปปติบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันอักถือเป็นมรดกแห่งสังคมเพราะวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นได้รับมาจากบรรพบุรุษและมีการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังต่อมาอย่างนี้เรื่อยไปจนกลายมาเป็นวิถีของสังคมโดยประเทศไทยเรานั้นมีขนาดใหญ่มีสภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รวมทั้งกลุ่มชาติพันที่ได้แต่ต่างกันออกไปทางภูมิภาคจังหวัดและอำเภอคนในแต่ละพื้นที่ได้สร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และได้ประพฤติและปติบัติสืบต่อกันมานับเป็นระยะเวลานานจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นมาวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ้นมีมากมายและครอบคุมชีวิตทุกด้านของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นทั้งทางด้านอาหารเครื่องแต่งกลายที่อยู่อาศัยศิลปศษสนารทิความเชื่อประติมากรรมหัตถกรรมและการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งหากกล่าวถึงวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ์อันเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างจากชาติอื่นอย่างชัดเจนนั้นก็คือ วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ของไทย 

วัฒนธรรมทางด้านอาหารของคนไทยมีจุกกำเนิดพร้อมกับตั้งชนชั้นชาติไทยและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องาตั้งแต่สมัยสุริโขทัยจนมาถึงปัจจุบันอาหารไทย เป็นที่นิยมทั้งในไทยเองและในต่างประเทศเป็นที่ยอดรับและรู้จักกันอย่างแพ่ร่หลายโดยเสน่ห์อาหารไทยในแต่ละจานนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยมีส่วนผสมที่หลากหลายนำเอามาผสมผสานกันเพื่อให้มีความอร่อยอีกทั้งอาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพมีการปรุงแต่งกลิ่นสีรสที่มีมาจากธรรมชาติ

พืชผักดอกไม้เคื่อรงเทศและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งสิ้นใช้ไขมันและเนื้อสัตว์ในการปรุงอาหารน้อยเน้นผักเป็นสำคัญทำให้มีทางโภชนาการสูงและมีสรรพคุณทางยาในทางเดียวกันโดยในแต่ละภาคของไทยก็จะมีลักษณะอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีความแตกต่างกันออกไปต่างภูมิประเทศภูมิอากาศและแหล่งอาหารของแต่ละภูมิภาคดังนี้ เนื่องจากทางภาคเหนือมีอากาศที่เย็นจึงทำให้มีพืชผักที่มีความสดกว่าในจังหวัดอื่นๆทำให้ส่วนประกอบของอาหารทุกมื้อจะมีเป็นปรกอบอาหารเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมในการกินของทางด้านภูมิภาคเหนือได้เป็นไปตามบรพบุรุษอาหารส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติเช่นของป่าหรือสิ่งที่อยู่ภายในบริเวณบ้านเช่นพืชผักและสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เองโดยรวมไปถึงอาหารที่เกิดขึ้นเองตามฤดูกาลเช่นหน่อไม้ป่าเห็ดป่านาๆชนิด